Pozor!!! Pri nákupe nad 55€ poštovné neplatíte. U nás zasielame jedine na dobierku- vyvarujete sa tak zbytočnému riziku! Nákupom na OLEJWEB.SK ušetríte.

Obchodn podmienky

 

Obchodné a dodacie podmienky

Všetky prijaté objednávky sú povaované za záväzné, pokia? nie sú stornované pod?a týchto podmienok.Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje súhlas s kompletným znením Obchodných podmienok platných pre internetový obchod www.olejweb.sk v okamihu zadania objednávky. Zákazník zárove? akceptuje ceny, ktoré sú platné v okamihu odoslania objednávky. Objednávate? vyhlasuje, e súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona ?. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje,  ktoré sú potrebné pri ?innosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informa?ných systémoch. Objednávate? ude?uje predávajúcemu tento súhlas na dobu neur?itú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môe objednávate? odvola? kedyko?vek písomnou formou(e-mail, listová zásielka…). Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doru?enia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.  Prevádzkovate? internetových stránok www.olejweb.sk (Rastislav Macko- RM AUTO) sa zaväzuje, e poskytnuté údaje budú pouité len za ú?elom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok ur?ených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.
S kadou dodávkou je automaticky odoslaný da?ový doklad, ktorý zárove? slúi aj ako dodací a záru?ný list.Storno objednávky zo strany predajcu

Predajca si vyhradzuje právo zruši? celú objednávku alebo jej ?as? v nasledujúcich odôvodnených prípadoch:

 • tovar sa u nevyrába, prípadne nedodáva

 • výrazným spôsobom sa zmenila jeho cena

 • tovar sa u vypredal

V prípade, e by takáto situácia skuto?ne nastala, sa zaväzujeme, e Vás budeme okamite kontaktova? telefonicky alebo e-mailom, a následne sa s Vami dohodneme na ?alšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie celej objednávky, ...).

V prípade, e ?iastka za pozmenenú objednávku bude vyššia ako ?iastka zaplatená, budete poiadaný takto vzniknutý rozdiel uhradi?.

 


?iasto?né vybavenie objednávky

Pokia? nastane situácia, kedy z vašej objednávky niektorá alebo niektoré z poloiek nebudú skladom, zašleme vám aspo? tú alebo tie poloky, ktoré sú okamite k dispozícii.

V prípade, e súhrnná hodnota celej objednávky presahovala ?iastku, pri ktorej by ste u neplatili poštovné pod?a cenníka dopravy, potom pri rozdelení objednávky, bez oh?adu na to, ?i cena ?asti objednávky presiahne alebo nie vyššie uvedenú sumu, kedy je doprava (resp. poštovné) zadarmo, nebudete hradi? iadne poštovné pri zasielke.

Ak súhrnná hodnota celej objednávky nepresahovala ?iastku, pri ktorej by ste u neplatili poštovné pod?a cenníka dopravy, a poštovné by teda bolo ú?tované, potom pri rozdelení objednávky budete hradi? poštovné len jedenkrát, tj. rovnako ako by tomu bolo pri kompletnom vybavení vašej objednávky.

 


Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornova? objednávku ešte pred jej expedíciou. Ak sa rozhodne pre storno objednávky je potrebné bez zbyto?ného odkladu nám to oznámi? mailom alebo telefonicky, aby sa objednaný tovar neposielal kupujúcemu.

 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade neosobného spôsobu doru?enia tovaru (nevz?ahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho).


V súlade so zákonom § 12 zákona ?. 108/2000 Z.z. máte ako zákazník právo odstúpi? od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodranie nišie uvedených podmienok:


- Kontaktujte nás, e iadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením ?ísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším ?íslom ú?tu ?i adresou pre vrátenie pe?azí.
- Ak ste u tovar obdrali a prevzali, zašlite ho spä? na našu adresu uvedenú a to za nasledujúcich podmienok

 


 • Tovar musí by? v originálnom a nepoškodenom obale

 • Ak kupujúci vráti tovar nepouívaný, nepoškodený, kompletný ale bez originálneho obalu, uhradí predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníenú o cenu, za ktorú sa tovar uvedie do pôvodného stavu (v súlade s § 457 Ob?ianskeho zákonníka).

 • Ak kupujúci vráti tovar pouívaný, nepoškodený a kompletný, uhradí predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníenú o cenu, za ktorú sa tovar uvedie do pôvodného stavu a o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za kadý de? pouívania tovaru (v súlade s § 457 Ob?ianskeho zákonníka).

 • Ak kupujúci vráti tovar pouívaný, poškodený a kompletný, uhradí predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníenú o cenu, za ktorú sa tovar uvedie do pôvodného stavu a o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za kadý de? pouívania tovaru (v súlade s § 457 Ob?ianskeho zákonníka).

 • Ak kupujúci vráti tovar pouívaný, poškodený a nekompletný, uhradí predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníenú o cenu, za ktorú sa tovar uvedie do pôvodného stavu a o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za kadý de? pouívania tovaru (v súlade s § 457 Ob?ianskeho zákonníka).

 • Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbali? a odskúša? obdobným spôsobom ako pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúša? však neznamená za?a? tovar pouíva? a po nieko?kých d?och vráti? predávajúcemu.

 • Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe a záru?ným listom ak je sú?as?ou tovaru.

 • Tovar, prosíme, posielajte doporu?ene a poistený, nako?ko neru?íme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporu?ene neznamená na dobierku).

 • Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš ú?et a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdraní tovaru a jeho prekontrolovaní.

  V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme ia? môc? akceptova? odstúpenie od spotrebite?skej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielate?a naspä?.

 

 

Dodacie podmienky

Dodávky objednaného tovaru budú pod?a dostupnosti produktov v skladoch (u od 24 hodín) a prevádzkových moností predávajúceho realizované v ?o najkratšom monom termíne. V prípade e tovar nie je momentálne skladom, bude sa v najkratšom monom ?ase objednáva? u výrobcu alebo disribútora. V takomto prípade sa ?as dodania pred?i o 2-5 pracovné dni.


Pri dodaní prepravnou spolo?nos?ou na Slovensku je to do 48 hodín. Pri doru?ení zásielky prepravnou spolo?nos?ou je vhodné uvies? do adresy doru?enia mobilné telefónne ?íslo, aby sa vedel pracovník prepravnej spolo?nosti s vami dohodnú? na presnom ?ase a mieste dodania tovaru. Taktie doporu?ujeme uvies? adresu, na ktorej sa cez de? zdrujete. Miesto odberu a spôsob dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa povauje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Sú?as?ou dodávky nie je montá predmetu plnenia. Dopravu na adresu ur?enia zais?uje predávajúci. Zásielka s tovarom vdy obsahuje návod na pouívanie výrobku, ktorý nájdete aj na našej stránke, tla?ivo s obsahom dodávky. Kupujúci sa zaväzuje prevzia? objednaný tovar.


Predávajúci nenesie zodpovednos?:

 • za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené prepravnou spolo?nos?ou.

 • poškodenie zásielky prepravnou spolo?nos?ou

 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávate?a) v dôsledku akéhoko?vek obmedzenia prípadne zrušenia distribu?ných práv alebo iných nepredvídate?ných prekáok.

 

 

Poplatky za dopravu - spôsob dodania

Cena tovaru v košiku  

od 0€ do 25€

Cena poštovného: 4,50€

od 25€ do 49€    

Cena poštovného: 3,50€

od 49€ do 55€

Cena poštovného: 1,50€

od 55€ do ...

Cena poštovného: zadarmo

 

 

 

Záruky, reklamácie

Príjemca je povinný upozorni? na zrejmé alebo na povrchu zásielky poznate?né poškodenie alebo zrejmú a vonkajšie poznate?nú stratu ?asti zásielky ihne? po jej prevzatí. Na dodaný tovar poskytujeme záruku v lehote ako je uvedená pri danom type tovaru. Záruka sa vz?ahuje na výrobné vady. Za vadu tovaru nemono povaova? zmenu vlastnosti výrobku, ktoré vznikli v priebehu záru?nej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho pouívania alebo pouívania v rozpore s ú?elom, na ktorý je daný výrobok ur?ený, nevhodnej, ?i zanedbanej základnej údrby alebo nesprávneho zásahu zo strany kupujúceho. Reklama?nú dobu nemono zamie?a? so ivotnos?ou výrobku, tj. dobu po ktorú pri správnom pouívaní a ošetrovaní môe vzh?adom ku svojim vlastnostiam, danému ú?elu a rozdielnosti v intenzite jeho pouívania vydra?. Právo zodpovednosti za vady musí by? uplatnené ihne? bez zbyto?ného odkladu po zistení závady. Prípadné pred?enie pri pokra?ujúcom uívaní tovaru, môe zaprí?ini? preh?benie vady, znehodnotenie výrobku a môe by? dôvodom k zamietnutiu reklamácie. Reklamáciu si zákazník môe uplatni?:

 • e-mailom reklamacie@olejweb.sk

Reklamovaný tovar je potrebné doru?i? na náklady zákazníka na nami ur?ené miesto v SR. Opravený, alebo vymenený reklamovaný tovar dopravíme na Vašu adresu v SR na naše náklady. Obchodné podmienky platia pod?a aktuálneho obchodného zákona.

Na základe priloených podkladov bude reklamácia odborne posúdená a bude stanovený ?alší postup pri vybavovaní reklamácie. Oprávnenos? alebo neoprávnenos? reklamácie vdy posudzuje výrobca, dovozca tovaru alebo oprávnená osoba (napr. tovaroznalec), ktorý vydá svoje písomné stanovisko k reklamácii. V prípade, e bude reklamácia povaovaná za oprávnenú, bude kupujúcemu zaslaný opravený výrobok, nový kus alebo mu bude vrátená celá kúpna cena výrobku. Bude tak u?inené bezprostredne po posúdení reklamácie. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci nárok na úhradu vzniknutých nákladov spojených s reklamáciou (poštovného) v primeranej výške.

Finan?ný obnos zašleme prevodom na bankový ú?et, a to najneskôr do 14 pracovných dní od vybavenia reklamácie. ?íslo ú?tu, prosím, uvádzajte kompletné, vrátane poml?iek. Peniaze nevraciame poštovou poukákou!

O výsledku reklamácie Vás budeme vdy informova? v lehote do 30 dní od prijatia tovaru - telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom administra?ného rozhrania.

 

 

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú chránené pod?a zákona ?.428/2002 o ochrane osobných údajov, pred pouitím tre?ou osobou. Slúia iba pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom.
Prevádzkovate? internetového obchodu nezodpovedá za zneuitie osobných údajov v prípade napadnutia serveru neznámym páchate?om - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené podmienky zaobchádzania s osobnými dátami.


Súhlas s pouívaním vašich osobných údajov

Pouívaním internetového obchodu olejweb.sk súhlasíte so zhroma?ovaním a pouívaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie uvedených podmienok.

 

 

Dodatky a zmeny obchodných podmienok

Pokia? sa zmenia pravidlá v internetovom obchode, zverejníme zmenené pravidlá na tejto stránke. Zaregistrovaných uívate?ov budeme informova? e-mailom. Nové zmenené pravidlá vstúpia do platnosti automaticky po zverejnení na týchto stránkach. Inak sa pravidlá nemôu meni? s výnimkou, ke? sa obidve strany vzájomne dohodnú vopred, spravidla písomnou formou. Vaše ?alšie pouívanie sluieb po zverejnení zmenených pravidiel na tejto stránke potvrdzuje Váš súhlas s novými pravidlami.

 


Platnos? obchodných podmienok

Uvedené obchodné podmienky sa vz?ahujú výhradne na kúpne zmluvy uzatvorené s fyzickými nepodnikajúcimi osobami (bez uvedenia I? na faktúre). Kúpne zmluvy uzatvorené s ostatnými subjektami (právnické osoby a podnikatelia) sa riadia Obchodným zákonníkom.

 

 

 

Monosti objednávky na Olejweb.sk

cez www rozhranie (košík) - štandardný spôsob
elektronickou poštou - emailom
telefonickyNáleitosti riadnej objednávky (vyadované len pri objednávke, ktorá nejde cez webové rozhranie)

Kadá objednávka realizovaná iným spôsobom ako cez nákupný košík a webové rozhranie musia sp??a? ur?ité minimálne náleitosti nevyhnutné na riadne vystavenie dokladov a rýchle doru?enie skuto?ne poadovaného tovaru k zákazníkovi.

 

 

Neregistrovaní uívatelia musia uvies? minimálne tieto údaje:

 • iniciály objednávate?a (meno a priezvisko, prípadne názov kupujúceho a jeho I? v prípade firmy)

 • presné miesto dodania vrátane PS? (prípadne aj faktura?nú adresu, pokia? je odlišná od dodacej adresy)

 • funk?né kontakty  (telefón a e-mail)

 • presný názov tovaru

 • po?et kusov

 

 

Registrovaní uívatelia musia uvies? minimálne tieto údaje:

 • registra?né ?íslo alebo prihlasovacie meno

 • presný názov tovaru

 • po?et kusov, farbu a ve?kos?

 • poadovaný spôsob dopravy a úhrady za tovar

 

 

 

Overenie a zrušenie objednávky

Predajca si vyhradzuje monos? telefonického overenia platnosti objednávky.

Objednávka realizovaná jedným z vyššie uvedených spôsobov je povaovaná za záväznú, ak nie je stornovaná prostredníctvom webového rozhrania, prípadne telefonicky alebo e-mailom, ešte v ten istý de?.

 


Cenník dopravného
Hodnota objednávky 55,- EUR a viac – bezplatne.
Pri autobatériach je priplatok za dopravu 5€ za kadý kus autobatérie v objednávke
Hodnota objednávky 0,01 – 55,- EUR

od 0€ do 25€

Cena poštovného: 4,50€

od 25€ do 49€    

Cena poštovného: 3,50€

od 49€ do 55€

Cena poštovného: 1,50€

Platba za tovar

Všetky ceny uvedené v internetovom obchode olejweb.sk sú kone?né, vrátane DPH a okrem poštovného (prípadne dopravného) k nim u nie sú pripo?ítavané iadne ?alšie poplatky ako napríklad balné, poistné at?.

 

Pri objednávke vo výške 55 € zákazník naviac neplatí iadne poštovné (dopravné) ani dalšie poplatky v príapde, e sa nejedná o autobatérie!

 

 


Monosti platby:

Dobierkou 

Tovar môete zaplati? a pri dodaní tovaru na dobierku.

 Copyright © 12/2011 – 09/2019